Lokale risico’s onder de Wkb

Geschreven op 4 november 2021 door Edwin Ridder  | 544 keer bekeken

Werk aan de winkel voor het Bevoegd Gezag

Als op 1 juli 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), zoals beoogd, in werking treedt, zal er een risicobeoordeling opgesteld moeten worden voor een bouwactiviteit. Bijzondere lokale omstandigheden zouden er toe kunnen leiden, dat een bouwwerk niet aan de bouwtechnische vereisten uit hoofdstuk 2 t/m 6 van het Bouwbesluit 2012 voldoet. Het bevoegd gezag moet kenbaar maken met welke lokale omstandigheden er rekening gehouden moet worden in de risico analyse. Dat kan bijvoorbeeld door het vast te leggen in beleid of in het vooroverleg, zodat de initiatiefnemer hier al vroeg rekening mee kan houden. Het is dan bij de bouwmelding een controlepunt voor het bevoegd gezag of deze risico’s meegenomen zijn in de risicobeoordeling en het borgingsplan. Zo niet, is er sprake van een onvolledige melding en is er juridisch géén melding gedaan.

Omgevingsrisico en lokale omstandigheden

Hoewel de technische toetsing van ontwerp en uitvoering naar de private borger verschuift, blijft de gemeente nog steeds verantwoordelijk voor de toets aan omgevingsplan en bouw- en sloopveiligheid. Denk hierbij aan zaken als de inrichting van de bouwplaats en de veiligheid van belendende percelen. De eisen die in dit licht aan de bouwactiviteiten gesteld worden volgen uit het Bouwbesluit / Bbl als het om veiligheid en gezondheid gaat en – in aanvulling hierop – mogelijk uit het omgevingsplan daar waar het hinder betreft.

In de risicoanalyse voor de bouwactiviteit worden alleen zaken meegenomen die een risico vormen voor het eindresultaat, zoals een sterk variërende bodemgesteldheid, windbelasting door omliggende bebouwing en oude funderingen op de locatie.

Op het snijvlak heb je uit het Omgevingsplan de geluidscontouren die gevolgen hebben voor de uitvoering van de gevel, wat tevens als bijzonder lokale omstandigheid kan worden aangegeven. Een Watertoets, die eisen stelt aan je waterbergende maatregelen, maakt hier geen onderdeel van uit. Houd dus scherp welke zaken omgevingsrisico’s zijn en welke lokale omstandigheden impact hebben op de technische uitvoering van het bouwwerk.

Reacties

Er zijn geen reacties.


Reactie plaatsen
Naam:
E-mail:
Bericht: